Jdi na obsah Jdi na menu
 


husiti

 

Husitství

Rok po upálení Husa  upálen v Kostnici i mistr ……………………………

V Čechách po smrti Husa nejasná situace, z řady kostelů vyháněni katoličtí faráři - místo nich husitští

Slovo husité  tehdy mělo hanlivé označení ,sami si říkali  ………………………………

na straně husitství i řada šlechticů ( majetek měl být zabaven šlechtou a panovníkem)

Ze zahraničí nátlak na na Václava IV., především ze strany …………….. aby potlačil reformní hnutí, Václav je označován jako král ………………“ - násilné navrácení kostelů katolické církvi - radikalizace lidových vrstev

Poutě na hory - stoupenci husitství se schází na kopcích, npř. ……………………..

Václav dosazuje na Nové město pražské - protihusitské radní

V čele radikálů v Praze kazatel ……………………… - vedl procesí husitů k novoměstské radnici ( Karlovo náměstí) - chtěli propustit zatčené husity, z radnice hozen na dav kámen ® vtrhli do radnice - konšelé vyházeni z okna na kopí ( 11 konšelů) - 1.pražská defenestrace 1419 -  husité dosadili své radní, král nucen radní schválit - poté umírá

Země bez krále, nárok na trůn uplatňuje bratr Václava …………………………

Na nějaký čas rozhodující postavení v zemi šlechtická skupina v čele s Čeňkem z Vartenberka ,šlechta provádí …………………………  církevního majetku ( zabavení)

Čeněk prohlašoval, že jedná ve prospěch královny Žofie - v Praze ovládal několik důležitých míst - ………………………………………

Boje mezi královskou posádkou a obyvateli Prahy

Část husitů odchází z Prahy v čele s Žižkou - zpočátku do Plzně - 1419 Plzeň dočasné sídlo husitství

Začíná se objevovat učení o ……………………………. - dojde ke skonání věků, přijde Bůh,záchrana lidí jen z několika měst

Česká šlechta jedná se Zikmundem, ten odmítl stvrdit změnu orientace Prahy - nemohl s kacíři jednat útlocitně

Na říšském sněmu ve Vratislavi ( Slezsko) - Zikmund oznamuje papežskou listinu vyhlašující křížovou výpravu proti Čechům

Skonání věků mělo přijít ke konci r. 1419 - nic se nestalo - objevuje se nutnost pozemského boje, husité ovládli Sezimovo Ústí - nešlo  opevnit - počátek roku 1420 husité budují hradiště ………………….. - snaha o vybudování společnosti rovných

Symbol: ………………… kam házeli majetek,do čela Tábora voleni 4 hejtmani

Po několika měsících vybírání poddanských dávek z okolních vesnic

Jaro 1420  Plzeň ovládnou katolíci, husité musí opustit,táhnou na Tábor ( 400 lidí) - v čele oddílu Břeněk Švihovský, podvelitel Jan Žižka,oddíl pronásledován katolickými šlechtici a královskými jezdci, dojde k bitvě u …………………………….. -Švihovský padl ,velitel Žižka

Taktika - využití vozů, Žižka odrazil nápor přesily - do Tábora ® jeden z hejtmanů

 

 

 

 

ROZDĚLENÍ HUSITU

Husitství nikdy nebylo jednotné

1.   umírnění husité - ………………..husitská šlechta ( zvláště vyšší), představitelé pražské univerzity, cíl dohodnout se s katolickou církví,chtěli získat autonomii ( nezávislost) v rámci katolické církve, jejich stanovisko realistické

2.   husitský střed - Praha - pražané

3.   ………………….. - husitská levice, chtěli úplné odtržení od katolické církve

nižší vrstvy obyvatelstva,obyvatelé Tábora - táborité ( ovládli většinu J Čech - bratři a sestry) - táborský svaz , vytvoření vlastní církve – v čele ………………………………….

Druhý husitský svaz – východočeští husité - ……………… - později sirotci ( po smrti Žižky)

Třetí severočeští husité

všechny směry vojenské organizace

Dohoda všech  na ……………………………. ( mezi tábory a pražany) - umírnění maximum radikálové minimum – vznikly při  jednání v Praze r.1420

Obsah:

1.   ……………………………………..

2.   svobodné vykládání Bible

3.   ……………………………………..

4.   konec světského panování kněží

Soupeření o vedoucí postavení v zemi, v některých případech i vojenské

Schopny sjednotit se jen v případě vnějšího ohrožení ( křižáci a okolí nerozlišovalo směry - všichni kacíři)

Husitské hnutí omezeno na Čechy, katolíci i v Čechách včetně katolických měst - nejvýznamnější centrum katolíků Plzeň

Organizace katolíků: ……………………………..( zemský mír) , odpůrce husitství v J. Čechách Oldřich z Rožmberka

Husitské heslo: ………………………………….

1420 1. křížová výprava - účast Zikmunda osobně, táborité Praze na pomoc v čele s Žižkou, značná přesila křižáků, na straně …………………………………………………

Praha dokonale opevněna, téměř nedobytná, Zikmund neschopen dobýt město útokem,chce město vyhladovět

Hlavní zásobovací cesta do Prahy přes Vítkov - Zikmund musel Vítkov obsadit

Žižka nechává na Vítkově postavit sruby - bitva na Vítkově 1420 - velká významem ale malá rozsahem ( ………husitů, křižáků několik tisíc)

Křižáci sruby nedobyli, křižákům do boku útok oddílů z Prahy - porážka křižáků

Zikmund se po bitvě nechává korunovat českým králem -  nedostatek peněz - nemohl dále platit vojsko - vojáci vypověděli poslušnost - Zikmund nucen rozpustit

V době kdy táborité v Praze - pokus dobýt Tábor - Oldřich z Rožmberka - jízda se neočekávaně vrátila - Rožmberk poražen

Zikmund  se vrací na podzim 1420 - pokus dobýt Prahu za pomoci posádky Vyšehradu -  2.část kříž.výpravy - účast moravské šlechty, bitva u ………………………

Posádka Vyšehradu – nakonec  neutrální, moravská šlechta vysoké ztráty, rozsahem velká bitva, Zikmund poražen

1421 Čáslavský sněm

Účast kališníci i katolická šlechta

Zikmund oficiálně zbaven českého trůnu, zvolena zemská vláda - ………..členů 1/2 zástupci měst - poprvé do čela státu měšťané

4 pražské artikuly vyhlášeny jako ………………………… - týká se pouze Čech

1421 se vlády v Praze zmocní radikál Jan Želivský -  v Praze vytváří vojenskou diktaturu, Praha se sblíží s Táborem, r. 1422  se vláda Želivského stává nepopulární - Želivského stoupenci poraženi při volbách do městské rady, Želivský + 9 stoupenců vylákáni do Staroměstské radnice - novými radními zatknuti a bez soudu popraveni

Praha z hlediska husitských směrů střed nebo pravice

V Čechách návrh, aby byl český trůn nabídnut velkovévodovi  litevskému - posílá svého nástupce Zikmund Koributoviče - spolupráce s husitskou pravicí

 

JAN ŽIŽKA

narodil se v Trocnově ( J.Čechy), v rodině nižšího šlechtice

V mládí do sporu s rodem  ……………………………..

Svědectví o jeho činnosti - …………………… ( popravčí) knihy - člen lupičské družiny bojující proti Rožmberkům - král ho omilostnil

Podle kronik  o první oko přišel v bitvě u …………………………………. - Poláci proti řádu německých rytířů - víme, že Češi tam byli - nevíme zda Žižka

Po nálezu tzv. čáslavské kalvy/ lebky/ se zjistilo, že o 1.oko přišel v mládí ( 12 -15 let) - sečnou ranou - zasáhla i nos

Po omilostnění nižší velitel královské posádky v Praze - seznámení se s učením Jana Husa , na počátku husitství okolo ……….. let – tehdy vysoký věk

Poprvé se proslavil při bojích v Praze s královskou posádkou - odchází s pražskými husity do Plzně  ® Tábor - velitel v průběhu bitvy u Sudoměře - pak do Tábora - 1 ze 4 hejtmanů - stojí v čele táborského vojska na Vítkově

Jeden  ze zemských vládců na Čáslavském sněmu, u …………zraněn do druhého oka

Stál u porážek dalších křížových výprav - poráží 2. křížovou výpravu r.1421 u ……….. poráží křižáky, po bitvě u Žatce povýšen na rytíře, pak znovu vítězí 1422 u ……………………..

Zlikviduje sektu ……………… ( naháči) - věří, že on sám hájí boží pravdu  - u Klokot nechává některé adamity upálit

Jeden z nejschopnějších  vojevůdce v dějinách - neprohrál ………….. bitvu - značná krutost

1423 dochází k neshodám na Táboře - Žižka s částí vojska z Tábora odchází

Zradou obsazuje ………………. - patřil umírněnému husitovi  - Diviš Bořek ( v době obsazení mimo) za pomoci radikálního kazatel ………………………

Musel vybojovat několik bitev - nejznámější s Čeňkem z Vartenberka u ………….první bitva husitů X husitům - bitva u Strauchova dvora - Žižka X vojsko ……………. - vítězí Žižka

Ovládne další východočeská města, která původně patřila do pražského svazu

( Čáslav,Pardubice,Chrudim atd.) - do sporu s …………., spor vyvrcholí r.1424 dojde ke krvavá bitvě u ……………….., Žižka X pražanům - pražané značné ztráty ,vojsko orebitů  k Praze - Žižka chce dobýt Prahu , kněz Jan …………………. zajistil smír

Domluveno společné tažení orebitů a pražanů na Moravu, při něm u ………………… ke konci roku 1424 Žižka umírá - podle kronik na morové hlízy, ve skutečnosti vřed - otrava krve

V letech 1422 - 24  má Žižka rozhodující vliv v zemi - vynikající vojevůdce, značná krutost

Po smrti Žižky do čela orebitů jako polní správce kněz ………….., vojenský velitel Čapek ze Sán,Orebité po + Žižky přijali označení ………………….

Původně byl Žižka  pohřben v HK v chrámu sv. Ducha - ostatky přeneseny do Čáslavi - našla se část kostry = čáslavská kalva ( horní část lebky do 1/2 očí) - 90% kostra Žižky

Rozhodující slovo na Táboře kněz ………………. ( holil se) ® Prokop Veliký                 ( Prokůpek - Prokop Malý)

Čechy nadále ohrožovány ze zahraničí – Zikmund osobní účast jen v 1.a 2.křížové výpravě

R.1426 3.křížová výprava - táborité,pražané,orebité ( Prokop Holý) X němečtí feudálové - bitva u ………………………..

R.1427 4. křížová výprava - poražena u …………… – křižáci zastaveni hned na hranicích

Do této bitvy se husité jen bránil , od roku 1427 zahajují protiofenzivy - útoky do zahraničí, tzv……………….. do ostatních zemí - Morava,Slezsko,Rakousko,Slovensko

Hlavní cíl kořist, zničit nástupní prostory křižáckých vojsk, šíření husitských myšlenek

Čechům dopis od Jany z Arku - srovná husity

5.křížová výprava - kardinál …………… ( křižáci nejpočetnější) - zastaveni u Domažlic - vojsko husitů rychlý přesun do Domažlic- k bitvě ani nedošlo- píseň - utekli - ztratil klobouk a papežskou bulu vyhlašující křížovou výpravu

Po porážce 5.křížové výpravy - sirotci velké tažení do Polska - nechají se najmout od polského krále X řádu německých rytířů - proniknou až k Baltskému moři - vůdce sirotků ……………………….- ,, dokáže nás zastavit jen moře“

Katolická církev si uvědomí, že zbraněmi husity neporazí - poprvé nucena vyjednávat s těmi, koho považuje za kacíře

V Basileji ( Švýcarsko) - nový koncil - vyjednavači posláni do Čech - zvou husity na koncil - 1.velké diplomatické vítězství husitů - při jednání v Chebu - …………………… - rozhodující nebude názor církve, ale Bible

1433 do Basileje poselství husitů - domluveno jednání o 4 pražských artikulích - v čele poselství Prokop Holý - bude se jednat ve 4 komisích

Prokop Holý - neoficiálně - první měšťan v čele státu

Vzbudil respekt u strany nepřátel - Prokop ……………………..

Odlišná stanoviska - na ničem se nedohodli - církev ochotna maximálně  povolit přijímání podobojí,dohoda, že budou pokračovat v jednáních

V Čechách lidé nespokojeni s neustálou válkou

Čechy postihla neúroda,polní vojska vnímána jako překážka smíru - také drahé vydržovat armádu, nespokojenost podporovali i církevní vyjednavači

Polní vojska chyba - chtěla 100% vliv v zemi - chtěla dobýt hlavní baštu katolíků - …………….. - 1 rok ji neúspěšně obléhali

Umožnili nepřátelům se sjednotit, ve sporu před Plzní zraněn Prokop Holý – odchází z velení, zima 1433 svolán Svatomartinský sněm - zemský správce Aleš ………….. - vydává příkaz k ukončení bojů - vznik koalice X polním vojskům - …………….koalice

( spojí se umírnění kališníci = husitská šlechta + pražané + katolíci)

Cílem bylo zlikvidovat polní vojska, polní vojska situaci podcenila

Převrat v Praze - na stranu koalice - obsazeno Nové město pražské - polní vojska ukončí obléhání Plzně - přitáhnou k Praze

Poblíž Prahy rozhodující bitva u …………………………………………..

Spojená polní vojska ( vrátí se Prokop Holý) X spojené vojsko katolíků + kališníků - v čele umírněný kališník ………………. z Miletínka ( polní vojska 12 - 14 tisíc ,panská 20 tisíc),polní vojska na bojišti dřív  - zaujala výhodnou pozici na kopci - vozová hradba X vozová hradba panská = ……………….. situace

Bořek riskantní manévr - panská jednota rozpojila vozovou hradbu - v ní proti polním vojskům - polní vojska vystřelila - panská jednota zdánlivě prchá - polní vojska hrubá chyba - vojáci začali pronásledovat prchající - z vozové hradby - panská jednota se zastavila - v otevřeném terénu početnější   - polní vojska zpět - schovaný panský jízdní oddíl - útok na otevřenou  vozovou hradbu - část polního vojska padla ,zachránila se jízda v čele s Čapkem ze Sán, padl …………………………………

Po Lipanech rozhodující postavení umírnění husité - panská jednota rychlý rozpad

Řada zemských sněmů - vyjednávání se Zikmundem

Změna skladby  husitské společnosti- pražané dříve umírnění ® hlavní reprezentant kacířství,1435 zvolen první a poslední husitský arcibiskup - mistr …………………..

Zikmund uznán za českého krále - musel značně ustoupit

Musel potvrdit zábor půdy, uznat husitské požadavky koncilem ( Basilejský koncil vyhlásil Basilejská kompaktáta - povolují přijímání podobojí)

1436 kompaktáta přijata v Jihlavě jako ……………………………….

Přijímání podobojí povolil koncil a ne papež  - platilo pouze pro husitské obyvatelstvo - 1. ústupek katolické církve v dějinách tak zásadního významu

Čechy = oblast ………………………. ( katolíci a kališníci)

Zikmund musí vydat řadu dalších privilegií ® český král

Uznán šlechtou a zástupci měst mimo Tábora a Hradce = menší Tábor

Nejdříve se vzdá Tábor - rozšířené výsady královského města - složí slib poslušnosti

Poslední významný odpor Hradec Králové - v čele kněz Ambrož, Hradec obléhá zemská hotovost - v čele Diviš Bořek z Miletínka, hradeckým měšťanům nabídnuty výhody - město vydáno - kdo chce pokračovat v odporu proti  Zikmundovi - na místo posledního odporu - hrad ……………….. - brání se zde Jan Roháč z Dubé

Obléhán příbuzným Roháče / ………………………./ - obléhání jen předstírá,když hrozí příjezd Zikmunda hrad rychle dobyt - většina posádky zajata a odvezena do Prahy

Jan Roháč - ,, nechci vidět lišku ryšavou “ - odsouzen k smrti

Část bývalých polních vojsk najata do Zikmundova žoldu - odešly do Uher bojovat proti Turkům - proslavili se jako ………………………… - stateční,krutí

Zikmund vládne bez ohledu nato,co slíbil - vzrůstá X němu odpor - v čele Diviš Bořek  - Zikmund nucen z Čech uprchnout - utíká do Uher - při cestě umírá ( na Slovensku)

1437 Zikmund umírá - konec vlády Lucemburků v Čechách

 

HODNOCENÍ HUSITSTVÍ

Změna v držbě půdy - katolická církev a šlechta ztrácí ……… půdy ® husitská šlechta - Zikmund nucen potvrdit,na Moravě ne tak výrazné změny

Ztráta politické moci katolické církve - ztráta zastoupení na zemském sněmu

Oslabení moci panovníka - i hmotně, posílení moci ………………………

Národnostní změny - do husitství převládali ve městech Němci, z husitských měst vyhnáni - počeštění měst, plnoprávným občanem v husitském městě nemohl být katolík a Němec

Poddaným minimální zisky

Pohroma z hlediska kulturního  - zničeno velké množství staveb

Význam z hlediska českých zemí, nezasáhlo Moravu, nemělo evropský význam

( Z Evropa - stoletá válka,V - boje s Turky) - husitské heslo proti všem nadnesené

 

České země v letech 1437 - 1526

Po smrti Zikmunda dochází k zápasu o trůn - mnoho kandidátů

Králem zvolen Zikmundův zeť ( manžel jediné dcery -Alžběta) - Albrecht Habsburský

Na této volbě se shodují katolíci i umírnění kališníci

Východočeská šlechta - v čele Hynek Ptáček ( obléhal Roháče) odmítá uznat Albrechta - na trůn chce krále polského, Albrecht zemřel  - na úplavici ® další boje o trůn, Albrecht syna - narozen po smrti - ………………………………….

Český sněm zvolil králem bavorského vévodu – odmítl, několikaleté bezvládí = …………………..rozhodující moc v zemi branně - politické spolky = lanfrýdy ( zemský mír), organizované na krajském principu

Nejsilnější V - český lanfrýd - v čele nejdříve Hynek, po jeho smrti Jiří z Poděbrad a Kunštátu ( ve 14 letech na straně panské jednoty u Lipan)

Hlavou katolické strany - …………………………

V Praze vládne umírněný kališník Menhart z Hradce - hrozba, že se Praha stane katolickou,1448 Jiří ovládá Prahu - mohl se vrátit husitský arcibiskup Jan Rokycana + jeho přívrženci

Katolíci vytvořili ………………………………… - v čele Oldřich z Rožmberka

1452 Jiří zvolen zemským správcem( podpořen i částí umírněných katolíků)

Výpad X Táboru - do vězení někteří kněží

Sjednocení husitů v Čechách na základě kompaktát

1453 Ladislav Pohrobek přijat za českého krále, rozhodující moc má Jiří z Poděbrad, Ladislav král v Uhrách a Rakousku

Ve všech zemích vládnou zemští správci - snaha získat na krále vliv

Jiří přesvědčí krále aby přijel do Čech 1457, má dojít ke svatbě s francouzskou princeznou

Budoucí problém - katolický panovník X kališnická většina

Před svatbou Ladislav umírá – mor ? - obviněn Jiří - otrava ( r.1970 průzkum kostry Ladislava Pohrobka - …………………………….)

Jiří jako zemský vládce - bezpečnost obchodních cest, posílil osobní moc

Husitská šlechta  prosazuje Jiřího - zvolen ( na Staroměstské radnici)

Volen i značnou částí katolíků - 1458 Jiří z Poděbrad českým králem

První a poslední …………………….. král

Před volbou tajná smlouva s katolickou církví - zavázal se k pronásledování kacířů       ( každý myslel něco jiného),hájil kompaktáta,,král …………….. lidu“

Pronásledoval členy jednoty bratrské

Druhá manželka ……………………….. - katolička

Zpočátku diplomatický úspěšný - podpora uherského krále - Matyáš Korvín - manžel Jiřího dcery,na své straně i císaře sv.říše římské Fridricha III.

Papež ………… ( občanské jméno Eneáš Sylvius Picolomini) zrušil r.1462 kompaktáta,  proslulý humanista, znalec českých poměrů - kronika, prohlásil,že kompaktáta povolena jen jedné generaci husitů

Jiří se pokouší vytvořit spolek křesťanských panovníků - předchůdce OSN

Oficiálně zaměřeno X Turkům , ve skutečnosti X …………………….

Poselstvo vedl Lev z Rožmitálu - bratr Johany z Rožmitálu ( žena Jiřího)

2 poselstva - efekt minimální

Papež Jiřího k soudu ( že v Čechách fungují kompaktáta)

Papež prohlašuje Jiřího za kacíře ® příkaz pánům, aby vypověděli poslušnost

Strakonická jednota® …………………………… - vypověděla Jiřímu poslušnost

R.1465 vzpoura katolíků X Jiřímu - potlačena

R.1467 křížová výprava - vyhlášena papežem, ale X Jiřímu se postaví Matyáš Korvín- rychle ovládne Moravu a Slezsko ( vedlejší  země koruny české)

Češi taktika ………………. ,Uhři - lehká jízda,výpady

Zájem na svedení bitvy má Jiří, ale s vozy nemůže dohonit jízdu - Jiříkovi se zhoršuje zdraví - nejtlustší král v českých dějinách - porucha štítné žlázy

Ve zhoršující se situaci pro Čechy - Jiří slíbil Jagelloncům v případě pomoci, že se vzdá trůnu pro své syny - pomoc z Polska ale minimální

1469 Jiřímu se podařilo obklíčit Uhry u vesničky ……………….- mohl je zničit ,ale s Matyášem vyjednával

Slíbil, že odtáhne z Čech,ale r. 1469 se Matyáš nechal zvolit českým králem ® 2 králové - Matyáš uznán ve vedlejších zemích

 

Situace Jiřího s Poděbrad se horší /( zdraví) - 1471 Jiří umírá - 51 let - pohřben v podzemí chrámu sv.Víta

Českým králem zvolen Vladislav Jagellonský - problém - nároky uplatňoval i Matyáš Korvín, Vladislav vládl pouze na území Čech, území Moravy ovládal Matyáš - spory

Vladislav - ,,král ……………….“ - bene,bene - nebyl příliš schopný

Význam z hlediska kulturního - období vladislavské gotiky ( pozdní gotiky) - řada významných staveb

Architekti: Benedikt Reid ( Ried) - Vladislavský sál - žebrová klenba

Matěj Rejsek- Prašná brána - skladiště střelného prachu, dostavba Svatovítského chrámu - královská oratoř,chrám sv.Barbory v Kutné Hoře - dostavba

Problém mezi katolickým králem a kališnickou většinou

Problém mezi Ladislavem a Matyášem

1476 uzavřeny Olomoucké smlouvy - Vladislav vláda v Čechách, Matyáš Morava - v případě smrti propadá ve prospěch druhého - výhoda pro Matyáše

1490 Matyáš umírá bez potomků - Vladislav získává Moravu a zvolen uherským králem,Vladislav odjíždí do Uher,Vzrůst moci šlechty - spory mezi šlechtou a městy

1483 do Prahy dosazeny katoličtí radní - 2. …………………………….

Protihusitský převrat se nepovedl

1485 …………….. náboženský mír - svobodná existence obou náboženství

Šlechta začíná hospodářsky podnikat ( vaří pivo) - porušení městských privilegií

Panovník na straně šlechty

1496 vypukne povstání na panství Adama Ploskovského- obviněn Dalibor z Kozojed - ,,Nouze naučila Dalibora housti ( promluvil při mučení)“ - o 2 roky později popraven

1496 povstání kutnohorských havířů proti těžkým pracovním podmínkám  - několik popraveno

1500 vydáno Vladislavské zemské zřízení - řešilo vztahy mezi městy a šlechtou - výhodné pro šlechtu - šlechta vytlačila města z účasti na zemském sněmu

Omezena moc krále - posílena moc šlechty,typ státu - ………… - šlechta značná práva

Jagellonci spory s rodem Habsburků

Dochází k dohodě o nástupnictví 1515 smlouva - ……….. - součástí i vzájemné sňatky,po smrti Vladislava Jagellonského na trůn syn Ludvík r.1516 ( 10let)

Mezi městy a šlechtou kompromis - r.1517 ………………… smlouva - města opět právo účastnit se sněmu,oficiálně povoleno podnikání šlechty ( vaření piva)

Rozvoj rybníkářství: ……………………………. z Jelčan , Štěpánek Netolický - J.Čechy

Turci útočí do Uher ( vládne zde Ludvík),Ludvík nemá potomka

R.1526 konec vlády Jagellonců - bitva u Moháče - Ludvík X turecké přesile - bitvu přežil, při útěku se utopil v bažině  

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 47535
Měsíc: 907
Den: 12