Jdi na obsah Jdi na menu
 


frankové barbarové

19. 9. 2011

Barbarské státy na území bývalé západořímské říše

375 – vpád Hunů z Asie, způsobili stěhování národů, před sebou tlačí Germány, ti pronikají přes limnes romanum na území římské říše, v průběhu stěhování národů zaniká v roce 476 Západořímská říše, konec centralizace

germánské kmeny – rodové zřízení, pohané, nejvyšší bůh Odin (Wotan), posvátné písmo - runy

Germánské státy vzniklé na území západořímské říše

……………. – prošli celou Evropou, usídlili se na severu Afriky, v 5. století dobyli Řím, v 6. století jejich stát dobyt Byzantinci

………….. – východní Gótové, sever a střed Itálie, panovník Theodorich porazil Odoakera a vytvořil říši, centrum Ravena, v 6. století poraženi ………………., ti při stěhování národů prošli územím Čech/ rok 568/ vytváří říši v severní a střední Itálii,v 8. století Langobardi poraženi …………..

Visigóti – …………. Gótové, původně říši vytváří na západě Galie, pod tlakem Franků ustupují na Pyrenejský poloostrov, v 8. století pronikají Arabové z Afriky

Burgundi, Durynkové, Sasové, Bavoři – ovládnuti Franky

Anglové, ……………………. – vylodili se v Anglii a na sever vytlačili Kelty, zakládají anglosaské státečky

 

Feudalizace ve franské říši

zakladatel Francké říše byl Chlodvík /481- 511/z rodu ……………, konec 5. století

přijal křesťanství,po jeho smrti se říše rozpadla na 4 téměř samostatné části – Neustrie, …………….., ……………….., Burgundsko

král Dagobert – boje se Sámem, poražen u ………………….

rozhodující vliv má správce královského dvora …………….

r. 732 – majordomus Karel Martel v bitvě u ………… zastavil vpád Arabů do Evropy,

je zakladatelem dynastie Karlovců, r. 751 – Martelův syn …………….. III. Krátký sesadil z trůnu posledniho Meroveovce a sám se stal králem, získává podporu papeže, umožnil vznik ……………… státu/ Patrimonium sancti Petri/

jeho synem je Karel Veliký /768 – 814/

boje s Bavory, Sasy, Araby, vyvrátil říši ……………… a …………….

říše rozdělena na ………… ,v pohraničí marky (ne úplně připojená území), r. 800 korunován papežem při návštěvě Říma císařem, snaha obnovit římské impérium s vlivem papeže

Karolinská renesance – rozvoj vzdělání, vznik písma karolinská ……………, učenec Alkuin z Yorku,

Karel neměl stálé sídlo, nejčastěji pobýval v ………………

r. 843Verdunskou smlouvou rozdělena franská říše mezi Karlovy vnuky

Západofranská říše – pozdější …………, Karel ……………

Východofrancká říše – pozdější Německo, Ludvík ……………..

střed - …………………….. – Lothar, zdědil titul císaře,později zanikla

 

 

 

Vikingové /Normané, …………………,

Normané (název od Evropanů - lidé ze severu), Varjagové (název od východních Slovanů)

žili na severu Evropy, rodová společnost, později vojenská demokracie – rozhodující vliv shromáždění bojovníků - ……………….

tvrdé přírodní podmínky, rybolov, chov dobytka,kvalitní výroba zbraní, dálkový obchod, lodě –……………./nízký ponor, hlava draka

od 8. století nájezdy do Evropy – důsledek přelidnění a nedostatku surovin

………………… – Anglie, Skotsko, Středozemí, Francie (Normandie)

………………… – na území východních Slovanů,označeni jako Varjagové (vznik Kyjevské Rusi)

…………………. – Island, Irsko, Severní Amerika (Leif Erickson, okolo 1000)

Na území  Británie proti nim 7 anglosaských států (…………. Essex, Sussex,…...)

Proti Normanům je sjednotil ………… Veliký z Wessexu a Normany poráží r. 878 u

…………………

okolo roku 1000 se dánský král ……. Veliký stává králem Anglie, Norska a Dánska

911 vévoda ………………. získává území v severní Francii - Normandie – formálně leníkem francouzského krále

987 – Hugo ………. zvolen západofranskými feudály, aby bojoval proti Normanům

Norman Vilém Levoboček táhne do Anglie – 1066 u ……………. porazil posledního

anglosaského krále …………… – stává se anglickým králem jako Vilém Dobyvatel

normanská šlechta postupně splynula s anglosaským obyvatelstvem

dobývání Anglie popisuje Tapiserie z ……………..

 

 

ARABSKÁ ŘÍŠE

Arabové - kočovníci, oázy, žili na Arabském poloostrově, zabývali se obchodem

Centra - Jatrib ( …………… ), Mekka ( posvátné město ), svatyně ………. - posvátný černý kámen ( meteorit ), vláda rodu Kurajšovců

Mohamed ( 570 - 632 ) - žil v Mekce, chudá rodina - bohatý sňatek - vytvořil nové náboženství – ISLÁM, prohlásil se prorokem boha …………….. ( jediný bůh )

posvátná kniha islámu – Korán, skládá se ze …………..

Po smrti Mohameda sepsána …………,…řeči a činy Mohameda a jeho nástupců, neuznávají všichni muslimové

Znaky islámu

1. víra v Allaha

2. svornost muslimů

3. boj za víru - svatá válka - ……………….

4. 5x denně modlitba, omývání

5. postní měsíc - ……………….

6. pouť do Mekky - hadždž

Mohamed r. ……. - donucen uprchnout z Mekky do Jatribu/přejmenován na Medínu/

Útěk- ………… označen počátek arabského letopočtu

Mohamedovo učení bylo přitažlivé a srozumitelné, rychle se šířilo

R. 632 - se Mohamed vítězně se vrací do Mekky – centrum islámu

Mohamed je vládcem státu - ……………. , jeho náměstkové - kalifové

Po jeho smrti dochází k rozštěpení muslimské obce na :

1. ……………. - uznávájí pouze Korán, ne Sunnu, dnešní Irán

2. Sunnité - uznávají i Sunnu,

Boje o nástupnictví, šiíté - nástupcem pouze potomek z Mohamedova. rodu

Výboje za vlády rodu Umájjovců - proti Byzancii - zisk Sýrie, Palestina, Egypt, útoky proti Persie, ovládnutí části Indie, S Afriky

711 - Arabové pronikli na Pyrenejský poloostrov, jejich další postup do Evropy zastavil Karel Martel v bitvě u Poatie r 732, na Pyr. polostrově vznik ………………… kalifátu ( hl.m. Cordoba )

Největší územní rozsah arabského státu byl v 8. stol. za vlády dynastie ……………, přijetí kultury podmaněných obyvatel, mírní dobyvatelé - nábožensky tolerantní, hl. město Bagdád, nejvýznamnější panovník ………………… - současník K. Velikého

V 10.stol. se říše rozpadá na jednotlivé kalifáty

12. stol. útoky seldžuckých Turků – převzali islám

14. stol. osmanští Turci - další šiřitelé islámu

 

Arabská kultura

Mešita - chrám ,

………………..- věž, lomené oblouky

Arabesky - rostlinné motivy a geometrické vzory

vzdělanost - navazuje na vzdělanost podmaněných národů - Indie - arabské číslice, rozvoj optiky, lékařství – nejlepší lékaři středověku, lékař a filozof ………- lat. Avicenna

zákaz zobrazovat lidské postavy, jíst vepřové maso

středověký soubor islámského práva – …………… - kruté tresty

Stavební památky: Mešita v Cordobě, Alhambra/Červená pevnost/Tadž Mahal v Indii

 

BYZANTSKÁ ŘÍŠE

Vznik - r. 395 - rozdělením římské říše, hl.m. Konstantinopol ( ………………. )

stál na místě osady Byzantion, označení říše východořímská nebo byzantská

Znaky : 1. uchování římské správní organizace

2. řecká kultura

3. řeckokatolické křesťanství - císař hlavou církve – ……………………

Běžnou církevní agendu vykonával cařihradský ………………….

Málo otroků, mnoho svobodných rolníků a kolónů - platí daně

Města - centra obchodu a řemesel

Boje s barbary ( Gótové, Hunové ) - ubránila se

Největší územní rozsah za císaře ……………………/527 -565/ - 6. stol.

snaha obnovit původní rozlohu římské říše

vojevůdce Belissar - porazil Vandaly - sever Afriky, porazil Ostrogóty - Itálie

boje se Slovany

Justinian vydal ………………………………………/ Corpus iuris civilis/

532 - potlačil povstání ……………… ( zelených a modrých )

jeho manželka se jmenovala ………………..

Území říše rozděleno na tzv. ……………… – vojensko - správní celky

Později útoky Arabů, Slovanů, Bulharů – obrana, zmenšování území, ubývání svobodného obyvatelstva – feudalizace říse

Objevují se spory o uctívání posvátných obrazů - ikon,období ničení obrazů - ……………………..

1071 Byzanc poražena seldžuckými Turky v bitvě u ……………… – ztráta většiny Malé Asie, Byzanc žádá papeže o pomoc, křížové výpravy

1204 – při ………. křížové výpravě Byzance dobyta západními křižáky – ti v Konstantinopoli vytváří tzv. ……….. císařství , Byzantinci se stáhli do zbytku Malé Asie a vytvořili zde ……………….. císařství, Konstantinopol dobyli r. 1261, obnova jednoty,ale postupně sílí útoky osmanských Turků, obsazují celé území kromě Cařihradu, 1453 - dobyt Cařihrad - konec Byzance, jejím dědicem ruská knížectví

 

Byzantská kultura

Byzantský sloh - chrám Boží moudrosti /Hagia Sophia ( Justinián ) - křížový půdorys, kopule, fresky - malba do vlhké omítky, mozaiky

Literatura, dějepisectví

Historik Prokopios – první zmínky o Slovanech

- v raném středověku - nejvyspělejší země v Evropě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARABSKÁ ŘÍŠE

Arabové - kočovníci, oázy, žili na Arabském poloostrově, zabývali se obchodem

Centra - Jatrib ( Medína ), Mekka ( posvátné město ), svatyně Kába - posvátný černý kámen ( meteorit ), vláda rodu Kurajšovců

Mohamed - žil v Mecce, chudá rodina - bohatý sňatek ( 570 - 632 ) - vytvořil nové náboženství – ISLÁM, prohlásil se prorokem boha Allaha ( jediný bůh )

posvátná kniha islámu – Korán, skládá se ze súr

Po smrti Mohameda sepsána Sunna řeči a činy Mohameda a jeho nástupců,neuznávají všichni muslimové

Znaky islámu

1. víra v Allaha

2. svornost muslimů

3. boj za víru - svatá válka - džihád

4. 5x denně modlitba, omývání

5. postní měsíc - ramadán

6. pouť do Mekky - hadždž

Mohamed r. 622 - donucen uprchnout z Mekky do Jatribu/přejmenován na Medínu/

Útěk- hidžra označen počátek arabského letopočtu

Mohamedovo učení bylo přitažlivé, rychle se šířilo

R. 632 - se Mohamed vítězně se vrací do Mekky – centrum islámu

Mohamed je vládcem státu theokracie , jeho náměstkové - kalifové

Po jeho smrti dochází k rozštěpení muslimské obce na :

1. Šiíty - uznávájí pouze Korán, ne Sunnu, dnešní Irán

2. Sunnité - uznávají i Sunnu,

Boje o nástupnictví, šiíté - nástupcem pouze potomek z Mohamedova. rodu

Výboje za vlády rodu Umájjovců - proti Byzancii - zisk Sýrie, Palestina, Egypt, útoky proti Persie,ovládnutí části Indie, S Afriky

711 - Arabové pronikli na Pyrenejský poloostrov, jejich další postup do Evropy zastavil Karel Martel v bitvě u Poatie r 732,na Pyr. polostrově vzniká Cordobského kalifátu ( hl.m. Cordoba )

Nnejvětší územní rozsah arabského státu byl v 8. stol. za vlády dynastie Abbásovců, přijetí kultury podmaněných obyvatel, mírní dobyvatelé - nábožensky tolerantní, hl. město Bagdád ,nejvýznamnější panovník Harún ar Rašid - současník K. Velikého

V 10.stol. se říše rozpadá na jednotlivé kalifáty

12. stol. útoky seldžuckých Turků – převzali islám

14. stol. osmanští Turci - další šiřitelé islámu

 

Arabská kultura

Mešita - chrám

Minaret - věž, lomené oblouky

Arabesky - rostlinné motivy a geometrické vzory

vzdělanost - navazuje na vzdělanost podmaněných národů - Indie - arabské číslice

rozvoj optiky, lékařství –nejlepší lékaři středověku, lékař a filozof Ibn Sína - lat. Avicenna

zákaz zobrazování lidské postavy, jíst vepřové maso

středověký soubor islámského práva – šarija - kruté tresty

Stavební památky: Mešita v Cordobě, Alhambra/Červená pevnost/ Tadž Mahal v Indii

 

BYZANTSKÁ ŘÍŠE

Vznik - r. 395 - rozdělením římské říše, hl.m. Konstantinopol ( Cařihrad )

stál na místě osady Byzantion,označení říše východořímská nebo byzantská

Znaky : 1. uchování římské správní organizace

2. řecká kultura

3. řeckokatolické křesťanství - císař hlavou církve – caesaropapismus

Běžnou církevní agendu vykonával cařihradský patriarcha

Málo otroků, mnoho svobodných rolníků a kolónů - platí daně

Města - centa obchodu a řemesel

Boje s barbary ( Gótové, Hunové ) - ubránila se

Největší územní rozsah za císaře Justiniána - 6. stol.

snaha obnovit původní rozlohu římské říši

vojevůdce Belissar - porazil Vandaly - sever Afriky, porazil Ostrogóty - Itálie

boje se Slovany

Justinian vydal Soubor občanského práva/Corpus iuris civilis

532 - potlačil povstání Nika ( zelených a modrých )

jeho manželka se jmenovala Theodora

Území říše rozděleno na tzv. themata –vojensko správní celky

Později útoky Arabů, Slovanů, Bulharů – obrana,- zmenšování území, ubývání svobodného obyvatelstva – feudalizace říse

Objevují se spory o uctívání posvátných obrazů ikon,období ničení obrazů- ikonoklasmus

1071 Byzanc poražena seldžuckými Turky v bitvě u Manzikertu – ztráta Malé Asie, Byzanc žádá papeže o pomoc,křížové výpravy

1204 – při 4 křížové výpravě Byzance dobyta západními křižáky –ti v Konstantinopoli

vytváří tzv. latinské císařství , Byzantinci se stáhli do zbytku Malé Asie a vytvořili zde Nikájské císařství, Konstantinopol dobyli r. 1261, obnova jednoty,ale postupně sílí útoky osmanských Turků, obsazují celé území kromě Cařihradu, 1453 - dobyt Cařihrad - konec Byzance, jejím dědicem ruská knížectví

Byzantská kultura

Byzantský sloh - chrám Boží moudrosti /Hagia Sophia ( Justinián )

- křížový půdorys, kopule, fresky - malba do vlhké omítky, mozaiky

- literatura, dějepisectví

- v raném středověku - nejvyspělejší země v Evropě

 

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 52101
Měsíc: 767
Den: 30